top of page

Privacyverklaring

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Datum: 27-04-2018        

                                                                                                                              Wijziging: 27-04-2018

                                                                                                                              Versie: 1

Privacyverklaring

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd is belangrijk voor belastingadvies Langenberg. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet ik mij in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. Ik verzamel persoonsgegevens die u vrijwillig als online bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In dit Online Privacy Statement kunt u lezen hoe ik persoonsgegevens verzamel, gebruik, deel en bescherm.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Belastingadvies Langenberg verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan mij verstrekt heeft, tenzij ik uw specifieke toestemming krijg, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, professionele standaarden of kwaliteitsregels, indien die nodig zijn voor optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening of om u te informeren over overige diensten van mij. Bijvoorbeeld, als u mij in een e-mailbericht verzoekt om informatie over mijn diensten dan zal ik gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u mij verstrekt om te kunnen reageren op uw vraag.

Ik verzamel uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Ik verzamel alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer u die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Ik verzoek u om weloverwogen te besluiten of u bijzondere persoonsgegevens aan mij wilt verstrekken en nimmer bijzondere persoonsgegevens aan mij te verstrekken tenzij u toestemt met de verwerking van die bijzondere persoonsgegevens door mij. Als u vragen heeft over het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan mij neemt u dan eerst contact op via r.langenberg22@upcmail.nl

 

 

 

Social media widgets en toepassingen

De website van Belastingadvies Langenberg kan functionaliteiten bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via social media, zoals Facebook en Linked-in. Deze social media toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de website. Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media toepassing en een dergelijke interactie wordt beheerst door privacy policies van die social media toepassingen. Ik heb geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die social media toepassingen. Daarnaast kan mijn website gebruik maken van blogs, fora, crowd-sourcing of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, over wie wij weinig of geen invloed hebben.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Ik deel geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Zo kan ik in sommige gevallen persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens mij werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen.

Ik kan persoonsgegevens verwerken in verband met de verkoop of overdracht van de dienstverlening in het kader waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. Ik moet ook persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid. Ik verkoop geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal ik geen persoonsgegevens die u mij verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun directe marketing doeleinden.

Beveiliging en de integriteit van gegevens

Mijn kantoor heeft beveiligings-policies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Echter, ondanks de vergaande inspanningen, kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. Naar beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens mij betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. Ook span ik mij in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Links naar andere websites

Wees u ervan bewust dat ik websites kan doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door anderen die niet worden beheerst door dit Online Privacy Statement, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. Ik raad u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Wijzigingen in dit beleid

Ik kan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer ik veranderingen aanbrengen in het Online Privacy Statement dan zal ik de “datum laatst gewijzigd”, die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. Ik raad u aan om regelmatig het Online Privacy Statement door te nemen opdat u op de hoogte blijft van de manier waarop Belastingadvies Langenberg uw persoonsgegevens beschermt.

 

Vragen inzake het Privacy beleid en over de handhaving

Ik ben gecommitteerd om de online privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact met mij op via r.langenberg22@upcmail.nl. U kunt ook gebruikmaken van dit e-mail adres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacy Statement met mij te delen.

1 Verwijzingen in deze Online Privacy Verklaring naar “Belastingadvies Langenberg”, “ik”, “mijn” en “mij” verwijzen naar Belastingadvies Langenberg FA. De gegevensverwerkingen zijn aangemeld bij het Autoriteit persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy. Als u enig bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, stuur dan uw opmerking of bezwaar per e-mail naar: r.langenberg22@upcmal.nl, onder vermelding van ‘Online Privacy’.

SSL-certificaat

Bezoekers kunnen veilig de website bezoeken en veilig informatie doorsturen omdat de website is beveiligd en een SSL-certificaat (HTTPS) bezit.

bottom of page